images

ไฟฟ้า

เทปทนความร้อนและเทปพันสายไฟแบบละลายของ Qramo เป็นเทปที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

Industry :

Download PDF

Related Products