#7000 : ผ้าไม่ถักทอ

Product
Code
Description
Adhesive
Thickness
Adhesion
Tensile
Elongation